onze visie

Visie

 

Regelgeving en gewoonten zijn even belangrijk
Wet- en regelgeving (formele instituties) en gewoonten, normen en waarden (informele instituties) bepalen samen de doelmatigheid en doeltreffendheid van organisaties. Dat betekent onder andere dat dezelfde regels in organisaties verschillend kunnen uitpakken, bijvoorbeeld vanwege de mate van naleving. Om effectief te zijn moet de regelgeving of structuur voldoende passen bij de werkwijze. Daarbij is relevant dat regels snel kunnen worden aangepast, maar dat werkwijzen of cultuur relatief langzaam veranderen. De interactie tussen regels en werkwijze betekent onder meer dat het kopiëren van concepten of visies van een andere, succesvolle, organisatie niet tot succes hoeft te leiden bij de organisatie die het concept of visie overneemt. Het betekent ook dat het implementeren van kant en klare visies niet effectief hoeft te zijn; visies opgebouwd vanuit de organisatie zijn in principe kansrijker.

Verleden, heden en toekomst zijn verbonden
Waar een organisatie op enig moment staat is niet willekeurig, maar het gevolg van ontwikkelingen uit het verleden; organisaties hebben een weg afgelegd. Gebeurtenissen uit het verleden hebben invloed op medewerkers en op de organisatiecultuur. Medewerkers leren van zowel positieve als negatieve gebeurtenissen; deze komen in het geheugen en daarmee in het gedrag van organisaties. Het is bij veranderingstrajecten wezenlijk hiermee rekening te houden. Net zoals het verleden en heden zijn heden en toekomst verbonden; veranderingen die als los van het verleden worden gepresenteerd of zo worden gevoeld hebben niet veel kans van slagen. Een grote verandering bewerkstelligen kan alleen door het verleden voldoende in acht te nemen en door tijd en doorzettingsvermogen. Hierdoor is vaak een organisch proces het meest effectief.

Er is onzekerheid en dat heeft invloed
Alle organisaties hebben te maken met onzekerheid, vanwege niet-voorspelbaar gedrag van andere organisaties, maatschappelijke instellingen, overheden, burgers en bedrijven en vanwege diverse relevante ontwikkelingen (economie, politiek, ICT, milieu). Dat betekent dat het bij het maken van keuzen vaak niet zeker is of de keuze de goede is. Indien we nu kiezen voor samenwerking met partij x en y wordt dat dan een succes? Dat valt niet met zekerheid te zeggen en ook de kans op succes kan vaak niet goed worden berekend. Bij onzekerheid wordt vaak zekerheid gezocht, bijvoorbeeld in normenkaders. Dit vanuit de gedachte dat regels houvast geven. Gevolg is dan regelmatig dat de regels het doel worden en het oorspronkelijke doel niet wordt bereikt. Een andere vorm van zekerheid zoeken is dan maar geen toekomstvisie ontwikkelen, maar het doel concreet en dichtbij het bestaande te houden. Ook dit staat ontwikkelingen in de weg. Onzekerheid is onvermijdelijk. Hierdoor zijn keuzen gebaseerd moeten op doelen en belangen en bij voorkeur op een gedegen, maar flexibele planning; onzekerheid betekent dat er onverwachte gebeurtenissen zullen zijn, waardoor bijstellen nodig is.

Specialisme en overzicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Steeds meer taken worden specialistisch opgepakt. Het centraliseren van een juridische functie in veel organisaties is hier een voorbeeld van. Dit komt door de vaak zeer specifieke kennis die nodig is en die onder andere verkregen kan worden door dezelfde soort zaken bij dezelfde medewerkers neer te leggen. Het risico van specialisme is verkokering. Grofweg is er vaak verkokering tussen beleidsafdelingen en bedrijfsvoerings- en concernafdelingen. Er kan ook verkokering zijn tussen beleidsafdelingen (welzijn, sociale dienst, ruimtelijke ordening, vergunningen) of tussen bedrijfsvoerings – en concernafdelingen, zoals financiën, HRM, ICT en facilitair. Ontkokering is dan ook een belangrijk streven van veel organisaties. Een voorbeeld hiervan is de integrale aanpak van loketten voor burgers of bedrijven. Dit houdt in dat loketmedewerkers vragen van burgers, over een steeds breder terrein, opnemen en hiermee aan de slag gaan binnen de organisatie. Dit om te voorkomen dat de burger zelf op zoek moet naar de diverse specialisten. De medewerkers verzorgen dan een loketfunctie en krijgen daardoor in wezen een nieuwe specialisatie. Daar is niets mis mee. Essentieel is dat ongeacht de organisatiewijze er specialisten nodig zijn én verbinding; specialisme is onvermijdelijk en dus verbinding ook.

 

Een indicatie van mogelijke advies- en onderzoekstrajecten vindt u onder wat we doen.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.