wat we doen

Relaties tussen overheden

 

Bestuurlijke en financiële relaties
Tussen overheden, zoals tussen het rijk en gemeenten / provincies en tussen andere partijen in de publieke sector zijn talloze relaties op bestuurlijk en financieel niveau. Deze relaties zijn continue aan verandering onderhevig. Dit is bijvoorbeeld nu het geval bij de huidige decentralisaties. Een bepaalde consistentie van de veranderingen is daarbij van belang; een bepaalde balans tussen bestuurlijke en financiële verhoudingen is nodig voor een goed werkend stelsel.

Samenhang bestuurlijke en financiële relaties
Bij veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen ligt de start vaak in een verschuiving van taken, zoals meer taken naar gemeenten. Het gaat dan over de verantwoordelijkheidsverdeling: hebben gemeenten een zorgplicht of worden er gedetailleerdere afspraken gemaakt? zijn gemeenten vrij in de wijze van uitvoering of zijn daar regels voor? De bestuurlijke afspraken worden vervolgens vertaald in afspraken over informatie en financiën. Dat wil zeggen welke informatie gaan gemeenten leveren over de taken en hoeveel zijn de berekende normkosten voor de taken en uit welke middelen worden deze kosten betaald? een toevoeging aan het gemeentefonds, een decentralisatieuitkering of een gemeentelijke heffing?

De afspraken over informatie en financiën worden vaak als technisch gezien. Bij de vormgeving van deze afspraken kunnen echter veelal diverse complicaties naar voren komen ten aanzien van de bestuurlijke afspraken. Dit omdat geld ‘dwingt’ tot scherpheden. Het effectief vormgeven van de bestuurlijke, informatie en financiële verhoudingen is een complex proces.

Ervaring IdeeVersa
IdeeVersa heeft ruime ervaring met de interactie tussen bestuurlijke, informatie en financiële arrangementen vanuit met name het rijk, maar ook vanuit gemeenten. Een relevante opdracht is bijvoorbeeld het “Referentiekader Caribisch Nederland“. IdeeVersa heeft onderzocht wat de eilandelijke taken en verantwoordelijkheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn en welke middelen daarbij horen.

Zie verder ook de visie en werkwijze van IdeeVersa

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.