wat we doen

Van visie naar uitvoering

 

De vraag
De eisen die aan overheden en maatschappelijke instellingen worden gesteld worden steeds hoger. Taken moeten beantwoorden aan de vraag van burgers en bedrijven, terwijl de financiële druk toeneemt. Dit betekent dat keuzen maken en een efficiënte organisatie belangrijker zijn dan ooit. Om dat te kunnen doen is een duidelijke koers nodig en daarvoor is een realistische visie weer wezenlijk. De meeste organisaties hebben een visie voor de organisatie.

Daar kan zich echter een aantal problemen bij voordoen:
• de visie is niet meer voldoende actueel. Dat wil zeggen meer aandacht voor de financiële mogelijkheden en de mogelijkheden voor de uitvoerbaarheid is nodig. Een goede visie heeft een balans tussen de inhoud, financiën en organisatie.
• de visie is uitgewerkt in (te) mooie beelden, maar keuzen worden niet gemaakt en het pad naar de visie ontbreekt. Een realistische visie is globaal en geeft toch richting én een realistische visie is haalbaar, zover te voorspellen is.
• onvoldoende samenhang tussen visies en ander toekomstgericht beleid. Visies op deelterreinen ontbreken regelmatig. Ook het andere uiterste komt voor: een organisatie heeft veel deelvisies. Voor een duidelijke koers van de organisatie is onderlinge consistentie van belang. Voor het bereiken van een koers is het nodig dat de diverse organisatieonderdelen weten wat hun aandeel in deze koers is.

Aanpak IdeeVersa
De kern van de aanpak van een visietraject door IdeeVersa bestaat uit de volgende punten:
• IdeeVersa werkt niet met standaardvisies of toekomstbeelden, maar creëert visies vanuit de organisatie, in gesprek met de organisatie en rekening houdend met heden, verleden en ontwikkelingen. Dat wil zeggen IdeeVersa hanteert meestal een organische werkwijze.
• Een visie kent een balans tussen inhoudelijke / beleidsmatige wensen en organisatie en financiën. De visie moet uitvoerbaar zijn door de eigen organisatie, door uitbesteding en/of door samenwerking met anderen.
• Een visie is een globaal, realistisch beeld voor de toekomst. Daarbij is het uitgangspunt dat zeker is wat zeker is en onzeker wat onzeker is.

Voorbeeldopties zijn:
Concretisering visies: het in kaart brengen van wat er reeds aanwezig is aan visies en toekomstbeelden in een organisatie en het maken van een overzicht. Dit op basis van documenten en gesprekken of groepsdiscussie. Vragen die beantwoord worden zijn: wat is er allemaal? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? welke hoofdrichting gaan we op? welke keuzen maken we dan?
Scenario’s: voor organisaties die een nieuwe visie willen ontwikkelen is er bijvoorbeeld de mogelijkheid van scenario’s. Scenario’s hebben het voordeel dat ze door de schets van enkele scherpe varianten de mogelijke keuzen helder maken, waardoor beter afgewogen kan worden. Groepsdiscussies liggen aan de basis van deze methode. De scenario’s worden gevormd vanuit de discussies en gesprekken.
Vertaling naar uitvoering: visies hebben het grote risico papier te blijven. Een realistische visie en een stappenplan met taaktoedeling naar medewerkers en verantwoordelijken is onontbeerlijk. Dit kan een lastige stap zijn, vooral omdat het maken van de visie regelmatig het doel is geworden. Het is echter ‘slechts’ de voorbereiding voor de uitvoering.

Ervaring IdeeVersa
IdeeVersa heeft op dit terrein veel ervaring. Voorbeelden hiervan zijn diverse bezuinigings- en heroriëntatietrajecten. Zie hiervoor onder referenties.

Zie verder ook de visie en werkwijze van IdeeVersa.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.