wie we zijn

Ervaring

 

Elma van de Mortel
IdeeVersa is het bedrijf van Elma van de Mortel (1969). Elma is analytisch sterk, creatief in het zoeken naar oplossingen, zorgt voor overzicht en vervult mede daardoor een brugfunctie tussen het (politiek) bestuurlijk niveau en uitvoering. Zij werkt bij voorkeur als projectleider met een team van professionals/specialisten waarbij zij zorgt voor de inhoudelijke samenhang en samenwerking binnen de organisatie.

Theoretische ontwikkeling
Elma van de Mortel heeft staatkundige economie gestudeerd. In 2000 is zij gepromoveerd op een comparatief institutioneel onderzoek naar de hervormingen in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. In dit onderzoek wordt de institutionele theorie van Douglass North verder ontwikkeld. De uitgangspunten beschreven onder visie is op deze doorontwikkelde theorie gebaseerd.

Tussen theorie en praktijk
In 1998 is Elma bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaan werken. Daar heeft zij ervaring opgedaan met beleid, regelgeving ontwikkelen en implementeren. Zij heeft op BZK projecten gedaan op het terrein van de financiële verhoudingen tussen rijk en provincies en gemeenten, de versterking van de financiële functie van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Zij was coördinator van het cluster financiële functie, en daarmee verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het Besluit accountantscontrole, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het financieel toezichtsbeleid. Tot slot, heeft Elma zich gericht op de interne organisatie, zo was ze projectleider van de reorganisatie van een onderdeel van het ministerie.

Naar de adviespraktijk
In 2009 is Elma bij een adviesbureau gaan werken. Daar heeft zij onder andere over diverse bezuinigings- en heroriëntatietrajcten bij gemeenten geadviseerd. Ook was zij projectleider van een boek over bezuinigingstrajecten. Vanaf 1 mei 2011 is Elma haar eigen bedrijf begonnen. Voor IdeeVersa heeft ze onder andere in Amsterdam gewerkt voor de budgetmutaties in het sociale domein voor het nieuwe bestuurslijke stelsel in Amsterdam. Ook heeft was ze adviseur en rapporteur van de adviescommissie ‘Vernieuwing begroting en verantwoording gemeenten‘ en de werkgroep ‘Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole‘.
In haar inhoudelijke aanpak en procesaanpak brengt zij haar ervaring vanuit onderzoek, beleidswerk, organisatiewerk en advies samen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de eerder genoemde opdrachten, maar ook voor de opdracht “Referentiekader Caribisch Nederland”. Deze opdracht had tot doel een kader voor de baten en lasten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te maken.

en het onderwijs
Behalve advies en onderzoek doet Elma ook diverse opdrachten in het onderwijs. Het betreft lesgeven, lesmateriaal en examens ontwikkelen en scriptiebegeleiding op het terrein van financiën, beleid en bestuurskunde.

CV
Voor een uitgebreid CV zie het profiel op linkedin.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.