wie we zijn

Referenties

“Ik heb Elma leren kennen als een scherp analyticus die zich goed verdiept in wat de opdrachtgever wil en wat de achterliggende bedoelingen zijn. Dat doet ze op een prettige manier, die uitnodigt om zelf ook los van de bestaande lijnen te denken. Elma heeft ons goed geholpen om de basis voor een ombuigingstraject te maken, waar we de komende periode op kunnen voortbouwen. Een adviseur met toegevoegde waarde!”

Erwin Stolk, gemeentesecretaris, Katwijk ten tijde van het traject.

 

“Elma heeft in opdracht van het ministerie van BZK het grote onderzoek gedaan naar de vraag hoeveel middelen die de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba nodig hebben voor het uitvoeren van hun eilandelijke taken. Een veelomvattend en complex onderzoek, onder meer doordat verschillende taken nog in ontwikkeling zijn en geschikt cijfermateriaal lastig te vinden was. Ondanks deze en andere bestuurlijke complicaties, is Elma er in geslaagd om op creatieve, deskundige en enthousiaste wijze in korte tijd het onderzoek af te ronden. De kracht van het rapport blijkt ook uit het feit dat alle betrokken partijen (in Den Haag en in de West) de uitkomsten van het rapport onderschreven. Hierdoor was het mogelijk om in consultatie met de eilanden snel te komen tot een kabinetsstandpunt over het onderzoek. De gedegenheid en gestructureerdheid van het rapport zorgt ervoor dat het rapport – ook na publicatie van het kabinetsstandpunt – nog van grote waarde is en regelmatig wordt geraadpleegd.”

Coördinator Vrije Uitkering CN, Ministerie van BZK

 

“Elma van de Mortel is voor mij in een cruciale fase van een reorganisatie bij het Ministerie van BZK  onmisbaar geweest. Scherpe denker en analist, creatieve geest, even vaardig met getallen als met woorden en emoties.
Zo’n adviseur willen we allemaal in het openbaar bestuur.”

Andrée van Es, DG Openbaar Bestuur en Koninkrijksrelaties ten tijde van het traject.

 

“In 2010 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in de gemeente Woerden waren de bezuinigingen een belangrijk thema. We hebben daarom een traject ingezet om de nieuwe gemeenteraad een aantal scenario’s voor mogelijke richtingen van bezuinigingen aan te bieden. Deze konden dan een basis vormen voor de coalitieonderhandelingen. Dit traject is goed ondersteund door Elma van de Mortel. Het was een kort en intensief traject waarbij de deskundigheid en begeleiding van Elma van groot belang waren. Zij heeft ervoor gezorgd dat de 3 scenario’s exact op tijd klaar waren en op 4 maart aan de raad konden worden aangeboden. Ik heb haar gedurende deze periode leren kennen als iemand die meedenkt met de organisatie, maar ook kritisch is ten aanzien van de resultaten. Zij bracht een grote mate van deskundigheid in en begeleidde het proces van begin tot eind. Zij pleegde de juiste interventies op de momenten dat het proces leek te stokken en wist het op een goede manier weer los te trekken. De scenario’s hebben een belangrijke basis gevormd voor de besprekingen in Woerden. Kortom, ik ben zeer tevreden over de geboden ondersteuning door Elma in dit traject.”

Wabe Wieringa, Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Woerden ten tijde van het traject

 

“Elma heeft een aantal financieel – bestuurlijke projecten geleid voor de afdeling waar ik hoofd van was. Ze toonde daarbij veel inzicht in de complexiteit van de financiële verhouding, zowel in de technische aspecten als in de bestuurlijk werking van het stelsel. Haar aanpak was er altijd op gericht om kennis vanuit de uitvoeringspraktijk van gemeenten en provincies te verbinden met de systeemverantwoordelijkheid van de minister. Een aanpak waarmee ze zich binnen en buiten het ministerie onderscheidde. Tijdens die projecten paarde ze grondigheid aan de vaart erin houden, het proces aan de gang houden en op de juiste momenten besluitvaardig zijn. Ze wist in de teams waar ze leiding aan gaf steeds het juiste evenwicht te vinden tussen zelf details kennen en anderen stimuleren om dat te doen. Ze heeft met andere woorden een inspirerende wijze van werken, die anderen inzicht biedt en die zo besluiten op ingewikkelde dossiers makkelijker maakt.”

Hessel Boerboom, raadsadviseur DGBK, plaatsvervangend directeur Openbaar Bestuur en Democratie, Ministerie van BZK ten tijde van het traject

 

“De rijksbezuinigingen en de directe gevolgen van de economische crisis hebben onze organisatie voor de nodige uitdagingen gesteld. Door de bijdrage van Elma van de Mortel zijn wij in staat geweest deze complexe opgave uit te werken in een concreet bezuinigingsplan, waarin een verbinding is gelegd tussen de te varen koers op financieel en inhoudelijk gebied en concrete ingrepen in de beschikbare budgetten. Van deze solide basis plukken wij als organisatie tot op heden de vruchten.”

Rob van Reijswoud, Concerncontroller, gemeente Lelystad, ten zijde van het traject

 

“Elma van de Mortel heeft in de praktijk bewezen een sterk onafhankelijke denker en adviseur te zijn. Als voorzitter van de werkgroep Financiële Verslaglegging (FINVER) die het ministerie van Binnenlandse Zaken adviseerde over de toenmalige comptabiliteitsvoorschriften heb ik dat zo mogen ervaren. Elma is denk ik de architect geweest van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit besluit heeft een grondige herziening opgeleverd van de zogenaamde comptabiliteitsvoorschriften. Het bouwen van het BBV was een opgave waarbij ook rekening moest worden gehouden met de dualisering van het lokale bestuur. Recent onderzoek heeft aangegeven dat het BBV door de bank genomen goed voldoet. Dit bewijst dat de diensten die Elma levert van goede tot zeer goede kwaliteit zijn. Elma is niet een adviseur die alleen maar meedenkt, ze organiseert ook voldoende tegenkracht om de beste oplossing te bereiken, alleen meepraten is er niet bij! Ik denk dat de kwaliteit van de diensten van Elma ook sterke tegenspelers vereist, dan komt haar werk echt goed tot zijn recht. Dus wie kiest voor adviezen die duurzaam en houdbaar zijn die kiest voor Elma.”

Willem Wijntjes, voorzitter commissie BBV, ten tijde van het traject